شرکت مهندسی ایمن دیار با افتخار آمادگی ارایه آموزش های تخصصی در زمینه طراحی سیستم های اعلام و اطفا حریق و همچنین آموزش اپراتوری انواع سیستم های مذکور همچنین آموزش های تخصصی در زمینه پرورش  آتش نشان های صنعتی  را به مشتاقان اراِیه نماید .