دسته بندی :

رشد روزافزون جمعیت و نیاز به مسکن و همچنین گسترش اماکن اداری، تجاری و … در کلانشهر تهران، افزایش ساختوساز
را به دنبال داشته است. با استناد به آمار و ارقام حوادث ارجاع شده به این سازمان، متأسفانه عدم آگاهی از اصول ایمنی
ساختمانها و بعضاً کوتاهی افراد مسئول، هرساله حوادث و سوانح تلخ بسیاری را موجب شده و خسارات مالی و جانی فراوانی
را به شهروندان محترم تحمیل مینماید.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بهعنوان چشم و متولی ایمنی شهر ، با توجه به رشد حریق و حوادث
همهی تلاش وسعی خود را معطوف به رعایت نکات ایمنی در معماری، ساختار و دسترسی کاربریهای جدید و موجود شهری
نموده و امیدوار است با همکاری همهی نهادهای ذیربط ازجمله سازمان نظاممهندسی، مقررات ملی ساختمان، سازمان
استاندارد،شهرداری، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شاهد توسعه روزافزون ایمنی شهری بهویژه در بخش سازههای شهری
باشیم.
مجموعه ضوابط و مقررات ایمنی آتشنشانی، در سه بخش ضوابط ایمنی معماری، ضوابط ایمنی تأسیسات مکانیکی و ضوابط
ایمنی تأسیسات الکتریکی گردآوری شده است.
ضوابط سامانههای اطفای حریق شامل ضوابط مرتبط با شبکههای آتشنشانی که مشتمل بر مخزن آب، پمپهای آب، لولهکشی
و اتصالات و جعبههای آب آتشنشانی در پارکینگها و طبقات و همچنین شبکههای بارنده یا اسپرینکلر که بهعنوان یکی از
مهمترین مؤلفههای حفاظت ساختمان در مقابل حریق شناخته میشود، منتشر میشود. وجود شبکه بارنده بهشرط آنکه در
نگهداری آن دقت شود، در توسعهی ایمنی بهقدری مؤثر است که در بعضی از کشورهای بزرگ اروپایی از جنگ جهانی دوم
تاکنون هیچ مرگومیر ناشی از وقوع آتشسوزی در این ساختمانها حتی برای یک مورد هم گزارش نشده است.
بدیهی است گردآوری چنین مجموعههایی هیچگاه خالی از اشکال نبوده و این سازمان امید دارد تا با تکیه بر پیشنهادات و
راهنماییهای ارزشمند شما مهندسین و مخاطبین گرامی، با اصلاح و بازنویسی این ضوابط، در راستای هرچه بهتر و کاملتر
شدن این مجموعه گام بردارد.
در پایان، از پشتیبانی جناب آقای مهندس شریفزاده، مدیرعامل محترم سازمان و آقایان طاوسی، تفویضی، نیکبخت، بنتنبی،
گروه تحقیق و مطالعات معاونت پیشگیری و سایر عزیزانی که در گردآوری و تنظیم مجموعه حاضر کوشیدهاند قدردانی
میگردد.

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *