پوشش های ضد حریق

دانلود فایل انواع ساختار ها و محدودیت های ارتفاع و مساحت :

دانلود از طریق این لینک

دانلود فایل حفاظت در برابر حریق :

دانلود از طریق این لینک